၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

Quality Control


ကမၻာတစ္၀ွမ္း မွ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ကုန္ပစၥည္း လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္း အဆင့္အတန္းအေပၚ

မူတည္ရ်္ ေစ်းနုန္း ကြာျခားမွု ရွိလာသည္။

ထုတ္လုပ္မွု လုပ္ငန္း စဥ္ အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားနွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမွီ ထုတ္လုပ္ျခင္း။

ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္မွု သန့္ရွင္းျခင္း။

က်န္းမာေရး နွင့္ ညီညြတ္ေစျခင္း။

ဒီဇိုင္းနွင့္ ထုပ္ပိုးမွု သပ္ရပ္ျခင္း။

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီျခင္း။

သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ပါ၀င္ျခင္း....စသည့္ အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာျခင္းေၾကာင္႕ ရရွိေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည္႕၀ျခင္း ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွုရရွိေစသည္။

ထိုေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔ သည့္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ အာမခံခ်က္မွန္ကန္မွုမ်ားကို ေသခ်ာစြာစိစစ္ျပီးမွ ၀ယ္ယူသူမ်ားသိရွိေစရန္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ခြဲျခားေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္ပစၥည္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြးစီမံခန့္ခြဲမွု ပထမအဆင့္

ပထမအဆင့္(ေရႊေရာင္) အဆင့္တြင္ ရွိေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သည့္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္

ေရာင္းခ်သူမ်ားဘက္မွ ၁၀၀%ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀ျခင္းနွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားရရွိနိုင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ ေနရာတစ္ခု ရရွိထားျခင္းနွင့္ ေစ်းကြက္တြင္ သံုးစြဲသူအားေပးမွုမ်ား

ရရွိထားသည္႔အသိမွတ္ျပဳ တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ျခင္း။

၁၀၀% ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းကို အာမခံျခင္း။

၁၀၀%ေထာက္ခံထားေသာ ေအာင္ျမင္မွု လက္မွတ္မ်ားရရွိထားျခင္းကို အာမခံျခင္း ။

အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါရွိျခင္းကို အာမခံျခင္း။

(သက္တမ္းကုန္လြန္ရက္ပါရွိျခင္း)

သံုးစြဲရာတြင္ စိတ္ခ်နိုင္ေသာ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္သည့္ ေထာက္ခံ ၁၀၀% ပါရွိျခငး္ကို အာမခံျခင္း။

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳ ရန္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ပါ၀င္မွု မွန္ကန္ျခင္း

၁၀၀%အာမခံခ်က္ ေပးထားျခင္းကို အာမခံျခင္း။

ဒီဇိုင္း နွင့္ ကုန္ပစၥည္း ထုပ္ပိုးမွု သပ္ရပ္ျခင္း ၁၀၀% ရရွိနိုင္ျခင္းကိုအာမခံျခင္း၊

(အရည္အေသြးမွားယြင္းျခင္း၊ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ခု (သို႔) နစ္နာထိခိုက္ျခင္း မ်ားကို အာမခံထားသည့္အခ်က္မ်ား

အတိုင္း ေက်နပ္မွု ရွိေစသည့္အထိ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ တာ၀န္ယူျပီး အာမခံခ်က္၁၀၀%ကို ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

ကုန္ပစၥည္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြးစီမံခန့္ခြဲမွု ဒုတိယအဆင့္

ဒုတိယအဆင့္(အနီေရာင္) အဆင့္တြင္ရွိေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္

ေရာင္းခ်သူမ်ားဘက္မွ၅၀% ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀ျခင္း နွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားရရွိနိုင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ ေနရာတစ္ခု ရရွိထာျခင္းနွင့္ ေစ်းကြက္တြင္ သံုးစြဲသူအားေပးမွုမ်ား

ရရွိထားသည္႔ အသိမွတ္ျပဳ တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ျခင္း။

၅၀% ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းကို အာမခံျခင္း။

၅၀%ေထာက္ခံထားေသာ ေအာင္ျမင္မွု လက္မွတ္မ်ားရရွိထားျခင္း ကို အာမခံျခင္း။

အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါရွိျခင္းကို အာမခံျခင္း။

(သက္တမ္းကုန္လြန္ရက္ပါရွိျခင္း)

သံုးစြဲရာတြင္ စိတ္ခ်နိုင္ေသာ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္သည့္ ေထာက္ခံ ၅၀% ပါရွိျခငး္ကိုအာမခံျခင္း။

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳ ရန္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ပါ၀င္မွု မွန္ကန္ျခင္း

၅၀%အာမခံခ်က္ ေပးထားျခင္းကို အာမခံျခင္း။

ဒီဇိုင္း နွင့္ ကုန္ပစၥည္း ထုပ္ပိုးမွု သပ္ရပ္ျခင္း ၅၀% ရရွိနိုင္ျခင္း ကို အာမခံျခင္း။

(အရည္အေသြးမွားယြင္းျခင္း၊ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ခု (သို႔) နစ္နာထိခိုက္ျခင္း မ်ားကို အာမခံထားသည့္အခ်က္မ်ား

အတိုင္း ေက်နပ္မွုရွိေစသည့္အထိ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ တာ၀န္ယူျပီး အာမခံခ်က္၅၀%ကို ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

ကုန္ပစၥည္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြးစီမံခန့္ခြဲမွု တတိယအဆင့္

တတိယအဆင့္(ခရမ္းေရာင္) အဆင့္တြင္ရွိေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္

ေရာင္းခ်သူမ်ားဘက္မွ၂၅% ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာအရည္အေသြးျပည့္၀ျခင္း နွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားရရွိနိုင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ေစ်းကြက္တြင္ သံုးစြဲသူ အားေပးမွု မ်ား

ရရွိထားသည္႔ အသိမွတ္ျပဳ တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ျခင္းကို အာမခံျခင္း။

၂၅% ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ကို အာမခံျခင္း။

၂၅%ေထာက္ခံထားေသာ ေအာင္ျမင္မွု လက္မွတ္မ်ားရရွိထားျခင္းကို အာမခံျခင္း ။

အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါရွိျခင္းကို အာမခံျခင္း။

(သက္တမ္းကုန္လြန္ရက္ပါရွိျခင္း)

သံုးစြဲရာတြင္ စိတ္ခ်နိုင္ေသာ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္သည့္ ေထာက္ခံ ၂၅% ပါရွိျခငး္ကို အာမခံျခင္း ။

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳ ရန္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ပါ၀င္မွု မွန္ကန္ျခင္း

၂၅%အာမခံခ်က္ ေပးထားျခင္းကို အာမခံျခင္း။

ဒီဇိုင္း နွင့္ ကုန္ပစၥည္း ထုပ္ပိုးမွု သပ္ရပ္ျခင္း ၂၅% ရရွိနိုင္ျခင္းကို အာမခံျခင္း။

(အရည္အေသြးမွားယြင္းျခင္း၊ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ခု (သို႔) နစ္နာထိခိုက္ျခင္း မ်ားကို အာမခံထားသည့္အခ်က္မ်ား

အတိုင္း ေက်နပ္မွုရွိေစသည့္အထိ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ တာ၀န္ယူျပီး အာမခံခ်က္၂၅%ကို ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

Return Home