သံုးစြဲမွု သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေန


အသုံးျပဳသူ သေဘာတူညီခ်က္၊ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတိေပးခ်က္ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား....

ကၽြန္ုပ္တို႔ဆီမွရယူထားရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မွဴ မ်ား ၊Application မ်ား၊ Tool မ်ားကိုသုံးစြဲရာတြင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ

စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိေစရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကိုယ္တိုင္သေဘာတူညီခ်က္ကို

ထည့္သြင္းထားရွိ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္ မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ထုတ္ျပန္ထားေသာ
 
     စည္းကမ္းမ်ားကိုတိက်စြာ လိုက္နာ ေပးရမည္။

သင္ ယူထားေသာ ၀န္ေဆာင္မွုေပၚမူတည္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရွိမႈကို ေသခ်ာစြာ

     ဖတ္ရွဴ ေလ့လာမွတ္သားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္သက္တမ္းလြန္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳ ျခင္းကို

     လက္ခံရမည္။

စစ္မွန္၍အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားဟု ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိမွသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္။

လိုအပ္ေသာ Certificate မ်ားကို တင္ျပနိုင္ရမည္။

မိမိ ပစၥည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းမွု ကိုလက္ခံရမည္။

သင္ရယူထားေသာ၀န္ေဆာင္ ့့မႈျဖင့္ဌားရမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားအတြက္

    မွုဝါဒအသစ္ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်ိန္ႏွင့္လိုအပ္တိုင္းအသစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္မည့္

    ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုဂ႐ုျပဳဖတ္ ရွုဴ ၿပီး လက္ခံရန္လိုအပ္ပါသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာနိုင္ငံတိုင္း၏စည္းကမ္းမ်ားအသက္မျပည္မွီသူမ်ားအေနျဖင့္
     ကၽြနု္ပ္တို႔ႏွင့္ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ရန္ (သို႔) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ကိုကန္ ့သတ္ထားရွိပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔တြင္ ရွိေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမည္သည္အရာကိုမွ ရရွိမည့္မဟုတ္ပါ။

သင္အသိမွတ္ျပဳ မႈတခ်ိဳ႕ေသာျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ၀က္(ဘ္)ဆိုက္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တိုင္း
    ကၽြနု္ပ္တို႔အဖြဲ႕မွအသိအမွတ္ျပဳ ခ်က္ကိုလက္ခံေပးရမည္။

အြန္လိုင္း (သို႔) ေအာ့ဖ္လိုင္းရွိမရွိကို သင္ (သို႔) မည္သည့္၀န္ေဆာင္မွုကို

    ("ေနာက္ထပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား")သည္  ကြ်ႏ ္ုပ္တို႔၏သီးျခားသေဘာတူညီခ်က္ထဲသို႔ ၀င္ရန္
    လိုအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ထုတ္ျပန္ထားေသာ မွုဝါဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကိုမလိုက္နာနိုင္ပါက
      ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါ။img 1.png

၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၏ျပ႒ာန္းခ်က္....

အခ်ိဳ ့ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကိုရယူရန္ သင့္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ၀င္အျဖစ္

     မွတ္ပုံတင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

အျခားအေျခအေနအသုံးျပဳသူမ်ား (သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအတြင္း မည္သည့္

     အဂၤါရပ္မ်ား) ၏ဝင္ေရာက္ခြင့္အသုံးျပဳျခင္းကိုကန႔္သတ္ျခင္း,

     ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


၀န္ေဆာင္မွုမ်ား (သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားအတြင္း မည္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား)
  
     ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္တိုင္းျပည္မ်ား အဖို႔ ကြဲျပားလိမ့္မည္။

အဘယ္သူမၽွအာမခံ (သို႔) ကိုယ္စားျပဳ မွဳ တစ္ဦးအထူးသျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွု
     အဂၤါရပ္ (သို႔မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မွုေတြ၏ တူညီေသာအမ်ိဳးအစား ႏွင့္
     အတိုင္းအတာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တို႔ကို အသုံးျပဳသူမ်ားရရွိရန္ေပးထားသည္။
ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့တစ္ခုတည္းေသာကန႔္သတ္ခ်က္တြင္,ကြဲျပားျခားနားေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားမွ
ရိုေသေလးစားမွုႏွင့္အတူ....

အနည္းဆုံး အသက္ ၁၈ နစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

အခ်ိန္မေရႊးဆက္သြယ္ ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးနိုင္သည့္ တိက်ျပည္စုံေသာ Email-Address

     ႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္ ရွိရမည္။

သင္ေရာင္းခ်လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွွင့္ပတ္သတ္ရ်္ အဆင့္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကို ၀န္ေဆာင္ခေပးသြင္းရ်္

     ၀န္ေဆာင္မွုရယူရမည္။

သင္ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ အမွားအယြင္းႏွွင့္ပ်က္စီးမွု အေပၚတာဝန္ယူရန္အတြက္

     သတ္မွတ္ပစၥည္းအဆင့္အလိုက္ သေဘာတူညီေျဖရွင္းေပးရမည္။

နိုင္ငံတကာစည္းကမ္းႏွင့္ၿငိစြန္းေသာ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳပါ။

  သက္တမ္းလြန္အႏၲရယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာဓါတုေဆးဝါးမ်ားကို ေရာင္းခ် ခြင့္မျပဳပါ။

ဆဲဆိုတိုင္းထြာျခင္း၊ ပစၥည္းေၾကာ္ျငာျခင္း၊ မထီမဲဲ့ျမင္ျပဳမွုေသာ အသေရပ်က္ေစေသာစကားမ်ားကို
     Chat Box တြင္ေျပာဆိုခြင့္မျပဳ။

မူပိုင္ခြင့္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္အျခား ပိုင္ဆိုင္မွုရွိပစၥည္းမ်ားကိုေတြ ့ရွိပါက
     ကၽြနု္ပ္တို႔ဘက္မွအခ်က္အလက္ျပည္စုံမွု စစ္ေဆးၿပီးမျပည္စုံေသာ
     ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳပါ။

သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းမွာကၽြနု္ပ္တို႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ထားေသာစာမ်က္ႏွာသုံး သင္ကိုယ္ပိုင္ Code နံပါတ္ျဖင့္သာ ေရာင္းဝယ္ ၊
      ေဖာက္ကားခြင့္ျပဳသည္။

သင့္ေရႊးခ်ယ္၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ား၏အာမခံခ်က္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၊ အေသးစိတ္

     အသုံးျပဳနည္း ႏွင့္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေသခ်ာစြာ ဖတ္ပါ ။

သင္ဝယ္ယူလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ Discount အစီအစဥ္ႏွင့္ Delivery Service  မ်ားကိုရယူလိုပါက

     ကၽြနု္ပ္တို႔၏၀ယ္ယူသူ အဖြဲ႕အစည္းမွထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏွစ္သက္ရာ Buyer Package

     ၀ယ္ယူၿပီး၀န္ေဆာင္မွု ရယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းခ်သူႏွင့္တိုက္ရိုက္ ၀ယ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔ဘက္မွမည္သည့္

     အမွားအယြင္း၀န္ေဆာင္မွုကိုမွ တာဝန္မယူပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ဆီမွ ၀ယ္ယူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားမွအမွားအယြင္းမ်ား၊ ၾကန႔္ၾကာမွုမ်ားစသည့္

     ျပသာနာမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တိုင္ၾကား၍ ေျဖရွင္းမွုကို ရယူနိုင္ပါသည္။

သင့္ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပမွုတည္ရ်္ ေျဖရွင္းမွုမ်ားရယူနိုင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ကၽြနု္ပ္တို႔ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္
     
      အေရးယူျခင္းခံရမည္။
Return Home