အေသးစိတ္ကၽြန္ုပ္တို့၏ Membership အစီအစဥ္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီကုန္သြယ္မွု၊ ေရာင္း၀ယ္မွုမ်ားႏွင့္ ေရာင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ေလလံတင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

Membership မ်ားအား Buyer Membership (၀ယ္ယူသူအဖြဲ ့၀င္မ်ား) ႏွင့္ Seller Membership(ေရာင္းခ်သူအဖြဲ ့၀င္မ်ား)ဆိုျပီး (၂) မ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထာပါတယ္။
Buyer Membership မွာဆိုရင္ျဖင့္....

1. Premium Membership

2. Gold Membership

3. Silver Membership ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။(Premium Membership)

၀ယ္ယူသူအဖြဲ ့၀င္မ်ားထဲမွ Member ေၾကး တစ္ႏွစ္စာ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိန္းက်ပ္တိတိ) ေပးသြင္းျပီးPremium Member ၀င္မ်ား ရယူႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရရွိႏိုင္သည္။

၀ယ္ယူပစၥည္းတိုင္းအတြက္Discount 5% ရရွိႏိုင္ေသာအခြင့္အေရး (၅သိန္းေအာက္ပစၥည္းမ်ားသာလွ်င္) မ်ား၊ Page အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား၊ Delivery Discount မ်ား

      (၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးအနည္း/အမ်ားေပၚမူတည္၍) ရရွိႏိုင္ပါသည္။(Gold Membership)

Member ေၾကး ေျခာက္လစာ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ငါးေသာင္းက်ပ္တိတိ) ေပးသြင္းျပီး ၀ယ္ယူသူအဖြဲ ့၀င္Gold Memmber ၀င္မ်ားရယူႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရယူႏိုင္ပါသည္။

၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းတိုင္းအတြက္Discount 10% ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး (၃သိန္းေအာက္ပစၥည္းမ်ားသာလွ်င္) မ်ား၊ Page အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား၊ Delivery Discount

       မ်ား (၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးအနည္း/အမ်ားေပၚမူတည္၍) ရရွိႏိုင္ပါသည္။


(Silver Membership)

တစ္လစာ (ရက္ ၃၀ တိတိ) Member ေၾကး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိ) ေပးသြင္းျပီးSilver Member (၀ယ္ယူသူအဖြဲ ့၀င္မ်ား) ရယူႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။

၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းတိုင္းအတြက္ Discount 3% ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး (၁သိန္းေအာက္ပစၥည္းမ်ားသာလွ်င္) မ်ား၊Page အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား၊ Delivery Discount

     မ်ား (၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးအနည္း/အမ်ား ေပၚမူတည္၍) ရရွိႏိုင္ပါသည္။Seller Membership (ေရာင္းခ်သူအဖြဲ ့၀င္) မ်ားကိုေတာ့….


1.VIP Membership

2.Advance Membership

3.Basic Membership ဆိုျပီး (၃)မ်ိဳး ခြဲျခားေပးထားပါတယ္။
(VIP Membership)

Pageအတြင္းေရာင္းခ်ရန္ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိရန္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး(တစ္ႏွစ္စာ) ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္(တစ္သိန္းက်ပ္ တိတိ) ေပးသြင္း၍ VIP Member ၀င္မ်ားရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရယူႏိုင္ပါ

       သည္။

သင္တို့၏ေရာင္းကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသို့ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္ျပီး သင့္ကုန္ပစၥည္း တင္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း၊ေစ်းႏွုန္းေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္း။

Facebook တြင္ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း ႏွင့္ Youtube တြင္ ၾကည့္ရွုႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးျခင္း။

(Advance Membership)

ေျခာက္လစာ Advance Member ၀င္မ်ားအတြက္ လစဥ္ေၾကး(ေၿခာက္လစာ) ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ငါးေသာင္းက်ပ္တိတိ) ေပးသြင္း၍ အဖြဲ ့၀င္၀န္ဆာင္မွုမ်ားရယူႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအြန္လိုင္းေစ်းကြက္ ျဖစ္၍အြန္လိုင္းမွေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္ ့ေ၀ေပးႏုိင္ျခင္းနွင့္လ်င္ျမန္ေသာ ေရာင္းခ်မွုကို ရရွိနိုင္သည္။

သင္တို့၏ကုန္ပစၥည္း တင္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း ႏွင့္ ေဈးႏွုန္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း။

မိမိပစၥည္း (၃)မ်ိဳးတိတိ ခင္းက်င္းျပသခြင့္ရရွိမည္။­­­

Youtube တြင္ ဗီဒီယို တင္ျပေပးျခင္းႏွင့္ Facebookတြင္ေၾကာ္ျငာျပီး အမွာစာမ်ားေကာက္ယူေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏို္င္ငံတကာအြန္လိုင္းေဈးကြက္ သို့ခ်ိတ္ဆက္ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္။
(Basic Membership)

တစ္လစာ (လစဥ္ေၾကး) ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိ) ေပးသြင္း၍ Basic Member ၀င္မ်ား ရရွိေသာ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရယူႏိုင္ပါသည္။

မိမိပစၥည္း (၁)မ်ိဳးခင္းက်င္းျပသခြင့္ ရွိျပီး ေဈးႏွုန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းတင္ျခင္း၊ျဖဳတ္ျခင္းတို့ကို သင္ျပေပးျခင္း၊ Facebook တြင္ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း၊ အမွာစာမ်ားေကာက္ယူေပးျခင္းႏွင့္

     Youtubeတြင္ ဗီဒီယိုုျပသေပးျခင္းျဖင့္ လ်င္ျမန္ေသာေရာင္းခ်မွုကို ရရွိႏိုင္သည္။

Seller Membership မ်ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ပိုမိုတင္လိုပါက ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအတြက္ ၅၀,၀၀က်ပ္(ငါးေထာင္က်ပ္တိတိ) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။