၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

$100.00

Page အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ ေနရာတစ္ေနရာ တစ္ႏွစ္စာ(၃၆၅ ရက္ တိတိ)ရရွိနိုင္ျခင္း ။သင္သိလိုသမွ်၊နားမလည္ေသာေမးခြန္းမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ားအားေမးျမန္းႏို္င္ရန္ Ph Operator /Skype ထားရွိေပးျခင္း။

$50.00

Page အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ ေနရာတစ္ေနရာ ေျခာက္လစာ(ရက္ ၁၈၀ တိတိ)ရရွိနိုင္ျခင္း ။သင္သိလိုသမွ်၊နားမလည္ေသာေမးခြန္းမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ားအားေမးျမန္းႏို္င္ရန္ Ph Operator /Skype ထားရွိေပးျခင္း။

$10.00

Page အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ ေနရာတစ္ေနရာ တစ္လစာ(ရက္ ၃၀ တိတိ)ရရွိနိုင္ျခင္း ။သင္သိလိုသမွ်၊နားမလည္ေသာေမးခြန္းမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ားအားေမးျမန္းႏို္င္ရန္ Ph Operator /Skype ထားရွိေပးျခင္း။

ယခုပဲ ခ်က္ခ်င္း ၀ယ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ေရာင္းခ်သူ အဖြဲ့၀င္

VIP Membership

ဒီ logo အေရာင္ေလးကို ကၽြန္ုပ္တို့ Websiteမွ VIP Membership အေနနဲ့ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ေျကး ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္(တစ္သိန္းက်ပ္) ေပးသြင္း၍ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူနိုင္ပါသည္။

VIP Membership အဖြဲ ့၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ..

• Discount ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

• Delivery Service ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

• ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို့ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊

• Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား ... ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္   VIP Membership(ေရာင္းခ်သူ)
Advance Membershipဒီ logo အေရာင္ေလးကို ကၽြန္ုပ္တို့ Website မွ Advance Membership အေနနဲ့ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေျခာက္လစာ ၅၀,၀၀၀က်ပ္(ငါးေသာင္းက်ပ္) ေပးသြင္း၍ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူနိုင္ပါသည္။

Advance Membership အဖြဲ ့၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ..

• Discount ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

• Delivery Service ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

• ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို့ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊

• Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား ... ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္   Advance Membership(ေရာင္းခ်သူ)


Basic Membership

ဒီ logo အေရာင္ေလးကို ကၽြန္ုပ္တို့ Website မွ Basic Membership အေနနဲ့ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

တစ္လစာ လစဥ္ေၾကး ၁၀,၀၀၀က်ပ္(တစ္ေသာင္းက်ပ္) ေပးသြင္း၍ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူနိုင္ပါသည္။

Basic Membership အဖြဲ ့၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ..

• Discount ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

• Delivery Service ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား၊

• ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို့ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊

• Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား ... ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္  Basic Membership(ေရာင္းခ်သူ)Return Home

$18.00

✅ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ဓါး ✅ ကားထဲ ပိတ္မိေနလွ်င္ အေရးေပၚ မွန္ခြဲထြက္ဖို႔ ဆူးခြ်န္ ✅ ေသးေပမယ့္ အလင္းစူးအားေကာင္းတဲ့ ဓါတ္မီး ✅ မွင္စိုစို ေရးလို႔ေကာင္းတဲ့ ေဘာပင္