ေဈး၀ယ္ယူျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဈး၀ယ္ယူျခင္း ပံုစံ (Buying with One Page CheckOut) or (Five Standard Page)

ကၽြန္ုပ္တို့ စာမ်က္နာ မွပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ အရင္ဆံုး Web စာမ်က္နာ တြင္ မိမိ email ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ပထမဦးစြာျပဳလုပ္ရမည္။

၀ယ္ယူသည့္ေနရာသို့ေရာက္ရွိေသာ္......

မိမိကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္ေပးရန္လုိအပ္သည္။

ပထမအမည္..ေနာက္ဆံုး အမည္..လိပ္စာ..ျမိဳနယ္.. မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္ေပးရမည္။

မိုိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ ျဖင့္ အေကာင့္ ၀င္ခ်င္သူမ်ား အတြက္ OTP Code လိုအပ္ပါသျဖင့္ ကုဒ္နံပါတ္ ေတာင္းျပီး ၀င္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

မိမိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သယ္ယူပိုေဆာင္ေရး စနစ္ (သယ္ယူျခင္း) ပံုစံျဖင့္ ေပးပို့ေစႏုိင္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ သယ္ယူပိုေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ားမွာ-

* Problemclean (Pick-up in store) = Store သို့ပစၥည္းလာယူ၍ ထုပ္ပိုးခအတြက္ေငြေပးေခ်ျခင္း။

* Problemclean (Yangon Downtown)In Next Day! = ေနာက္၁ရက္အတြင္းပို့ေဆာင္ေပးျခင္း။ ($ 2.00)

* Problemclean (Outside Town)3 Day Between! = သံုးရက္အတြင္းနယ္ျမိဳ့ မ်ားသို့ ပို့ေဆာင္ေပးျခင္း။ ($ 5.00)

* Problemclean (Faster Carrier)6 Hour Between! = ၆နာရီအတြင္း အျမန္ဆံုး ပို့ေဆာင္ေပးျခင္း။ ($ 5.00)

သယ္ယူပို ့ေဆာင္ျခင္း ႏွုန္းထားမ်ားကို တပါတည္းေဖာ္ျပေပးထားျပီးျဖစ္သည္။

မိမိ ေပးေခ်လိုေသာ ေငြေပးေခ်နည္းမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

* ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ေငြေပးေခ်ျခင္း။ (Bankwire)

* ေပးပို့သူမွတစ္ဆင့္ေငြေပးေခ်ျခင္း။ (Cash On Delivery)

* Storeသို့ပစၥည္းလာယူ၍ထုပ္ပိုးခကိုေငြေပးေခ်ျခင္း။ (Pick-up in store)

* Vitural Coin ႏွင့္ေငြေပးေခ်ျခင္း။ (Vitural Coins)

* Agliebankwire ျဖင့္ေငြေပးေခ်ျခငး္။ (Agliebankwire)

* Visa/Master Card ျဖင့္ေငြေပးေခ်ျခင္း။ (Visa/Master Card)

* Paypal ျဖင့္ေငြေပးေခ်ျခင္း။ (Paypal)

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ေငြေပးေခ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

မိမိေပးပို့လိုေသာ သယ္ယူပိုေဆာင္သည့္ ပံုစံ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည့္ေန႔စြဲ ကိုပါေရြးခ်ယ္ႏို္င္သည္။

တျခားသယ္ယူပိုေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို့ Problemclean မွ သယ္ယူပိုေဆာင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု မဟုတ္ဘဲ အျခား သယ္ယူပိုေဆာင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု ကိုလည္းေရြးခ်ယ္ ႏိုင္သည္။

၀ယ္ယူသူ မ်ား ေဈး၀ယ္ျခင္းတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစရန္ One page CheckOut ကိုအသံုးျပဳေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိ ေငြေပးေခ်မွု၏ အမွာစာ အတည္ျပဳခ်က္ မ်ားကို Pop-up ပံုစံျဖင့္ၾကည့္ရွုႏုိင္သည္။

ကၽြန္ုပ္တို့ စာမ်က္နာ မွသင့္ အမွာစာ ကိုလက္ခံေၾကာင္း အတည္ျပဳစာကို သင့္ Email တြင္လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

လက္ခံစာ ေဘာင္ခ်ာကို PDF File (Invoice mail) အေနျဖင့္ ၾကည့္ရွုႏိုင္သည္။

မိမိ Email တြင္ အမွာစာ အတည္ျပဳ စာမ်ား ၀င္လာပါက ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးေပးပါ။

တစံုတရာ အခက္အခဲ (အမွားအယြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္) 24/7 Online Chat (or) Email ျဖင့္ ေမးျမန္းႏုိ္င္သည္။