၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

ZKT Brand

Make an Educated Choice in Security Solutions

This is a growing market. Security incidents in schools grab the headlines, emotions and budget allocations. How to address security concerns leaves room for many opinions and strategies. Relationship selling past experience with school districts and government sourcing requirements make this opportunity a complex environment to grow your business. The key stakeholders for K-12 schools include school district management, parents, police and the students being impacted. Finding funding and getting more "bang for the buck" with innovative security solutions will separate you from a low price RFP market. Offering an alternative bid to what is specified and that offers more value is a smart business decision. Consider ZKTeco as a partner.

Solutions

• Phased conversion or expansion of security program
• Cost effective access control and time attendance solutions
• Teacher Student Roster Verification System
• Streamline access control processes for enrollment and record keeping
• Validated entry control The C-3 access control product line provides cost effective legacy migration for existing, older facilities that want to deploy ID access control measures to ensure visual credentials for authorized with access and have limited budgets for security needs.

Challenges

• Availability of funding for security
• Legacy security systems
• Physical building limitations
• Developing clear leadership consensus
• Diverse group of stakeholders
• Political realities of doing business

Needs

• Innovative approach to problem solving
• Better control of authorized access to property
• Improved video surveillance of exterior and interior spaces
• Phased conversion or expansion of security program
• Cost effective access control solutions
• Streamline access control processes for enrollment and record keeping
• Validated entry control

Make an Educated Choice in Security Solutions

This is a growing market. Security incidents in schools grab the headlines, emotions and budget allocations. How to address security concerns leaves room for many opinions and strategies. Relationship selling past experience with school districts and government sourcing requirements make this opportunity a complex environment to grow your business. The key stakeholders for K-12 schools include school district management, parents, police and the students being impacted. Finding funding and getting more "bang for the buck" with innovative security solutions will separate you from a low price RFP market. Offering an alternative bid to what is specified and that offers more value is a smart business decision. Consider ZKTeco as a partner.

Solutions

• Phased conversion or expansion of security program
• Cost effective access control and time attendance solutions
• Teacher Student Roster Verification System
• Streamline access control processes for enrollment and record keeping
• Validated entry control The C-3 access control product line provides cost effective legacy migration for existing, older facilities that want to deploy ID access control measures to ensure visual credentials for authorized with access and have limited budgets for security needs.

Challenges

• Availability of funding for security
• Legacy security systems
• Physical building limitations
• Developing clear leadership consensus
• Diverse group of stakeholders
• Political realities of doing business

Needs

• Innovative approach to problem solving
• Better control of authorized access to property
• Improved video surveillance of exterior and interior spaces
• Phased conversion or expansion of security program
• Cost effective access control solutions
• Streamline access control processes for enrollment and record keeping
• Validated entry control

ေနာက္ထပ္

ZKT Brand 

product တစ္ခုရွီပါသည္။
$284.00

Data မ်ားကို network ၾကိဳးႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း USB Stick ႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း လြယ္ကူစြာသယ္ယူနိုင္ျပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင္႔လက္လီလက္ကားရရွိနိုင္ပါတယ္။ Wifi System ပါရွိေသာေၾကာင္႔ Network ၾကိဳးမ်ားကို သံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း USB Stick ႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း Data မ်ားသယ္ယူစရာမလိုပဲ Internet Access ျဖစ္ရံုနဲ႔ အလြယ္တကူ Download...

1 - 1 o မ် 1 item