၀င္သည္။

မွတ္ပံုတင္သည္။

Gel Type

Gel Type 

6 products မ်ား
$26.00

 ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္တ့ဲသူအတြက္အဓိကထားသံုးသင့္တဲ႔ မ်က္ကြင္း ကပ္တဲ႔ jelly ျဖစ္ပါတယ္။  မ်က္ႏွာကိုသစ္ျပီး ညအိပ္ခံ နီး အခ်ိန္တြင္ ကပ္ ထားရ ပါမယ္။

$6.50

 မ်က္ႏွာေပၚရွိ ဆဲလ္ေသမ်ားကို ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးျပီး ဆဲလ္အသစ္ျဖစ္ေပၚေစျပီး တင္းတိပ္ မွဲ့ေျခာက္ထြက္ျခင္း၀က္ျခံထြက္ ျခင္း၊ အေရးေျကာင္း ျဖစ္ျခင္းတို့ကို ကာကြယ္ေပးျပီး ႏူးညံ့၀င္းပေသာ အသားအေရကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

$6.50

 မ်က္ႏွာေပၚရွိ ဆဲလ္ေသမ်ားကို ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးျပီး ဆဲလ္အသစ္ျဖစ္ေပၚေစျပီး တင္းတိပ္ မွဲ့ေျခာက္ထြက္ျခင္း၀က္ျခံထြက္ ျခင္း ၊ အေရးေၾကာင္း ျဖစ္ျခင္းတို့ကို ကာကြယ္ေပးျပီး ႏူးညံ့၀င္းပေသာ အသားအေရကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း ။

$6.50

 မ်က္ႏွာေပၚရွိ ဆဲလ္ေသမ်ားကို ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးျပီး ဆဲလ္အသစ္ျဖစ္ေပၚေစျပီး တင္းတိပ္ မွဲ့ေျခာက္ထြက္ျခင္း၀က္ျခံထြက္ ျခင္း၊ အေရးေျကာင္း ျဖစ္ျခင္းတို့ကို ကာကြယ္ေပးျပီး ႏူးညံ့၀င္းပေသာ အသားအေရကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

$7.00

 Who : မ်က္ႏွာေပၚရွိ ဆဲလ္ေသမ်ားကို ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးျပီး ဆဲလ္အသစ္ျဖစ္ေပၚေစျပီး တင္းတိပ္ မွဲ့ေျခာက္ထြက္ျခင္း၀က္ျခံထြက္ျခင္း၊ အေရးေျကာင္း ျဖစ္ျခင္းတို့ကို ကာကြယ္ေပးျပီး ႏူးညံ့၀င္းပေသာ အသားအေရကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

$7.00

  EKEL ကထုတ္တဲ့ မ်က္နွာလိမ္းGel ေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   မ်က္ႏွာေပၚႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ ေနေလာင္ထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္   ပ်က္စီးေနေသာ အသားအေရမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ Gel ျဖစ္သည္။

1 - 6 မွ 6 items