စျေးကွက်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ေဈးကြက္ျဖန့္ျဖဴးရာင္းခ်ျခင္း

ကြ်နု္ပ္တို႔၏ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္းသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုန္သြယ္မွုတြင္ ၀ယ္သူနွင့္ေရာင္းသူ၏ ေငြေၾကးနွင့္အရည္အေသြး

လဲလွယ္ျခင္း
အားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုရည္ရြယ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး၊သယ္ယူပိုေဆာင္ေရး၊ပစၥည္း လဲလွယ္ရန္ကမ္းလွမ္းျခင္းနွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုစသည့္

တန္ဖိုးေၾကာင့္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ေပးသြင္းလိုသူမ်ားနွင့္ ၀ယ္ယူလိုေသာ ေဖာက္သည္မ်ားနွင့္ ၾကီးမားေသာလုပ္ငန္း

တိုးတတ္မွုနွင့္ေအာင္ျမင္မွုကို ရယူနိုင္ပါသည္။


ေဈးကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္းစနစ္မ်ားအေနနဲ့ဆိုရင္....

အီးေမးလ္ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


အြန္လိုင္းေဈးကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


အဖြဲ ့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


အခ်ိန္၊ေနရာ အလို္က္ ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


ရုပ္သံလိုင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း

အြန္လိုင္းဗီဒီယိုေၾကာ ္ျငာျခင္းျဖင့္ ေဈးကြက္ျဖန့္ျဖဴ းျခင္း...အစရွိသည္တို့ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျဖန့္ျဖဴ းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အီးေမးလ္ေစ်းကြက္


တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ အီးေမးလ္ကိုအသံုးျပဳျပီးစီးပြားေရးႏွင့္

ဆိုင္ရာသတင္းစကားေပးပို့ျခငး္ျဖစ္ပါတယ္။က်ယ္ျပန့္ေသာသေဘာတရားအရ

ေၾကာ ္ျငာေတြက္ိုေပးပို့ျခင္း၊ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း၊ေျပစာေပးပို့ျခင္းအျပင္စီးပြားေရး

ဆိုင္ရာယံုၾကည္မွုတစ္ခု အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။၀ယ္ယူူသူမ်ား။

ေရာင္းခ်သူမ်ားအား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ကြ်နု္ပ္တို႔၏ အီးေမးလ္စနစ္သည္ ခိုင္လံုမွု

ရွိျပီးလံုုျခံဳေသာအကာအကြယ္ ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ကုန္သြယ္မွုတြင္ အေရးပါေသာအေထာက္အပံ့

တစ္ခု အျဖစ္ သင္သည္အဖြဲ ့၀င္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။


အြန္လိုင္းေဈးကြက္


အြန္လုိင္းေဈးကြက္ရွာေဖြေရးဆိုတာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား (သို့မဟုတ္)

အီးေမးလ္မ်ားမွအရ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး ကူးသန္း

ေရာင္းခ်မွုမွတစ္ဆင့္ ၀ယ္သူႏွင့္ေရာင္းသူတုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်ႏို္င္ရန္

၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဈးကြက္ခ်ဲ ့ထြင္ျခင္းအတြက္

ကြ်နု္ပ္တို႔၏ wed page မွ တဆင့္ member ဝင္၍ ရရွိနိုင္ပါသည္။အဖြဲ ့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


အဖြဲ ့ျပဳလုပ္ျပီးေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴ းျခင္း၀န္ေဆာင္မွုမ်ားရယူႏုိင္သည္။လူတစ္ဦးမွ ႏွစ္ဦး

စသည္ျဖင့္ တစတစ မ်ားျပားလာျပီးအဖြဲ ့အတြင္း၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ဥပမာ- Viber တြင္ group လုပ္ျပီး ေၾကာ ္ျငာျခင္း၊ Facebook တြင္ group ဖြဲ ့၍

ေၾကာ ္ျငာျခင္း၊အစရွိသျဖင့္ မိမိတို့၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဖြဲ၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း

အျပန္အလွန္ဖလွယ္္ ေပးနိုင္ခ်င္ေၾကာင့္လုပ္ငန္းတိုးတတ္မွု ျမန္ဆန္ျခင္းရရွိရန္

ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္မိမိနွစ္သက္ရာ အဖြဲ ႔၀င္တြင္ ၀င္ေရာက္၍ေအာင္ျမင္မွုကို

ရယူနိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္၊ေနရာ အလို္က္ ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အခ်ိန္ေနရာေတြကို အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ျပီးမိမိေၾကာ ္ျငာမယ့္

ကုန္ပစၥည္းနွင့္ အတူ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍လက္ကမ္း ေၾကာ ္ျငာျခင္းနွင့္

အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို ေျဖရွင္းေပး၍ ၀ယ္ယူသူ ေက်နပ္ေစေသာ

ျဖန္ ့ျဖဴ းျခင္း ျဖင့္ ေဈးကြက္ခ်ဲ ့ထြင္ႏိုင္ျခင္းကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ရုပ္သံလိုင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျဖန့္ျဖဴးေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္

Marketing ပံုစံ အျဖစ္ TV Channel လိုင္းမ်ား ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး

ေဈးကြက္ ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ တိုးျမွင့္ႏိုင္သည္။ထို့အျပင္ Call Center (1876) ႏွင့္္

ခ်ိတ္ဆက္၍အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ Radio(Local FM) တြင္ ေၾကာ ္ျငာ

ျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ သိရွိ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း ေၾကာင့္သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ေဈးကြက္တြင္းသို႔ လ်င္ျမန္စြာထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္ကို လူသိမ်ားေစေသာ

ပံုံစံကိုဖန္တီးထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မွု ရယူနိုင္ပါသည္။


အြန္လိုင္းဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ေဈးကြက္ျဖန့္ျဖဴးျခင္း


အြန္လိုင္းတြင္ဗီဒီယိုတင္ျခင္းျဖင့္ ေဈးကြက္ျဖန့္ျဖဴ းျခင္းOnline ေပၚတြင္

ဆြဲေဆာင္မွုရွိျပီး လူၾကည့္မ်ားေစေသာ ဗီဒီယိုေၾကာ ္ျငာျဖင့္ တိုးတက္

ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ၾကီးတြင္ မိတ္ဆက္မွုေကာင္းေသာ Youtube နွင့္

Facebook တြင္ တင္ျခင္းျဖင့္ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာေစ်းကြက္တခုကို

ကြ်ုန္ပ္တို႔ဆီတြင္ရယူနိုင္ပါသည္။

Return Home